โรงเรียนบ้านท่าลี่ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 24
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 4 1 6 0 0 91
ร้อยละ 3.92 % 0.98 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 89.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 3 0 5 1 0 68
ร้อยละ 3.90 % 0.00 % 6.49 % 1.30 % 0.00 % 88.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 9 1 12 1 0 183
ร้อยละ 4.37 % 0.49 % 5.83 % 0.49 % 0.00 % 88.83 %

129 : 6 , 1 , 7 , 0 , 0 , 115...4.65 , 0.78 , 5.43 , 0.00 , 0.00 , 89.15 = 14 : 10.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.17%

Powered By www.thaieducation.net