โรงเรียนบ้านท่าลี่ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 1 1 1 1 20
ร้อยละ 11.11 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 5 1 7 4 0 83
ร้อยละ 5.00 % 1.00 % 7.00 % 4.00 % 0.00 % 83.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 6 0 1 2 0 64
ร้อยละ 8.22 % 0.00 % 1.37 % 2.74 % 0.00 % 87.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 14 2 9 7 1 167
ร้อยละ 7.00 % 1.00 % 4.50 % 3.50 % 0.50 % 83.50 %

127 : 8 , 2 , 8 , 5 , 1 , 103...6.30 , 1.57 , 6.30 , 3.94 , 0.79 , 81.10 = 24 : 18.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50%

Powered By www.thaieducation.net