โรงเรียนบ้านท่าลี่ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 33
ร้อยละ 2.70 % 5.41 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 1 6 10 0 0 82
ร้อยละ 1.01 % 6.06 % 10.10 % 0.00 % 0.00 % 82.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 6 2 3 0 0 55
ร้อยละ 9.09 % 3.03 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 8 10 14 0 0 170
ร้อยละ 3.96 % 4.95 % 6.93 % 0.00 % 0.00 % 84.16 %

136 : 2 , 8 , 11 , 0 , 0 , 115...1.47 , 5.88 , 8.09 , 0.00 , 0.00 , 84.56 = 21 : 15.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84%

Powered By www.thaieducation.net