โรงเรียนบ้านทุ่งทอง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 31
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 106
ร้อยละ 1.80 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 95.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 137
ร้อยละ 3.42 % 0.00 % 2.74 % 0.00 % 0.00 % 93.84 %

146 : 5 , 0 , 4 , 0 , 0 , 137...3.42 , 0.00 , 2.74 , 0.00 , 0.00 , 93.84 = 9 : 6.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.16%

Powered By www.thaieducation.net