โรงเรียนบ้านทุ่งทอง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 5 5 1 0 0 22
ร้อยละ 15.15 % 15.15 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 103
ร้อยละ 2.73 % 0.00 % 3.64 % 0.00 % 0.00 % 93.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 8 5 5 0 0 125
ร้อยละ 5.59 % 3.50 % 3.50 % 0.00 % 0.00 % 87.41 %

143 : 8 , 5 , 5 , 0 , 0 , 125...5.59 , 3.50 , 3.50 , 0.00 , 0.00 , 87.41 = 18 : 12.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.59%

Powered By www.thaieducation.net