โรงเรียนบ้านทุ่งทอง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 3 1 0 0 25
ร้อยละ 9.38 % 9.38 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 102
ร้อยละ 2.75 % 0.00 % 3.67 % 0.00 % 0.00 % 93.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 6 3 5 0 0 127
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 3.55 % 0.00 % 0.00 % 90.07 %

141 : 6 , 3 , 5 , 0 , 0 , 127...4.26 , 2.13 , 3.55 , 0.00 , 0.00 , 90.07 = 14 : 9.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.93%

Powered By www.thaieducation.net