โรงเรียนบ้านหยวก (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 2 2 4 2 5 44
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 6.78 % 3.39 % 8.47 % 74.58 %
ระดับประถมศึกษา
195
จำนวน(คน) 8 4 18 12 9 144
ร้อยละ 4.10 % 2.05 % 9.23 % 6.15 % 4.62 % 73.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 3 1 16 4 3 50
ร้อยละ 3.90 % 1.30 % 20.78 % 5.19 % 3.90 % 64.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 331 คน
จำนวน(คน) 13 7 38 18 17 238
ร้อยละ 3.93 % 2.11 % 11.48 % 5.44 % 5.14 % 71.90 %

254 : 10 , 6 , 22 , 14 , 14 , 188...3.94 , 2.36 , 8.66 , 5.51 , 5.51 , 74.02 = 66 : 25.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 28.10%

Powered By www.thaieducation.net