โรงเรียนบ้านหยวก (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 2 1 4 1 0 46
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 7.41 % 1.85 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 7 2 20 3 0 167
ร้อยละ 3.52 % 1.01 % 10.05 % 1.51 % 0.00 % 83.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 7 6 10 4 0 69
ร้อยละ 7.29 % 6.25 % 10.42 % 4.17 % 0.00 % 71.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 349 คน
จำนวน(คน) 16 9 34 8 0 282
ร้อยละ 4.58 % 2.58 % 9.74 % 2.29 % 0.00 % 80.80 %

253 : 9 , 3 , 24 , 4 , 0 , 213...3.56 , 1.19 , 9.49 , 1.58 , 0.00 , 84.19 = 40 : 15.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 349 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20%

Powered By www.thaieducation.net