โรงเรียนบ้านเทพประทาน (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 35
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 92.11 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 2 6 0 0 82
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 6 2 7 0 0 117
ร้อยละ 4.55 % 1.52 % 5.30 % 0.00 % 0.00 % 88.64 %

132 : 6 , 2 , 7 , 0 , 0 , 117...4.55 , 1.52 , 5.30 , 0.00 , 0.00 , 88.64 = 15 : 11.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36%

Powered By www.thaieducation.net