โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 35
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 2 4 12 0 0 94
ร้อยละ 1.79 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 83.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 3 4 18 0 0 167
ร้อยละ 1.56 % 2.08 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 86.98 %

149 : 3 , 4 , 13 , 0 , 0 , 129...2.01 , 2.68 , 8.72 , 0.00 , 0.00 , 86.58 = 20 : 13.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02%

Powered By www.thaieducation.net