โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 35
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 94
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 3 0 17 0 0 164
ร้อยละ 1.63 % 0.00 % 9.24 % 0.00 % 0.00 % 89.13 %

145 : 3 , 0 , 13 , 0 , 0 , 129...2.07 , 0.00 , 8.97 , 0.00 , 0.00 , 88.97 = 16 : 11.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.87%

Powered By www.thaieducation.net