โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 3 3 0 1 34
ร้อยละ 4.65 % 6.98 % 6.98 % 0.00 % 2.33 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 7 8 21 1 1 146
ร้อยละ 3.80 % 4.35 % 11.41 % 0.54 % 0.54 % 79.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 9 11 24 1 2 180
ร้อยละ 3.96 % 4.85 % 10.57 % 0.44 % 0.88 % 79.30 %

227 : 9 , 11 , 24 , 1 , 2 , 180...3.96 , 4.85 , 10.57 , 0.44 , 0.88 , 79.30 = 47 : 20.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70%

Powered By www.thaieducation.net