โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 14 4 1 3 0 24
ร้อยละ 30.43 % 8.70 % 2.17 % 6.52 % 0.00 % 52.17 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 4 16 17 6 2 131
ร้อยละ 2.27 % 9.09 % 9.66 % 3.41 % 1.14 % 74.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 9 1 0 0 0 50
ร้อยละ 15.00 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 27 21 18 9 2 205
ร้อยละ 9.57 % 7.45 % 6.38 % 3.19 % 0.71 % 72.70 %

222 : 18 , 20 , 18 , 9 , 2 , 155...8.11 , 9.01 , 8.11 , 4.05 , 0.90 , 69.82 = 67 : 30.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30%

Powered By www.thaieducation.net