โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 16 5 3 1 0 91
ร้อยละ 13.79 % 4.31 % 2.59 % 0.86 % 0.00 % 78.45 %
ระดับประถมศึกษา
424
จำนวน(คน) 34 5 32 1 0 352
ร้อยละ 8.02 % 1.18 % 7.55 % 0.24 % 0.00 % 83.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 540 คน
จำนวน(คน) 50 10 35 2 0 443
ร้อยละ 9.26 % 1.85 % 6.48 % 0.37 % 0.00 % 82.04 %

540 : 50 , 10 , 35 , 2 , 0 , 443...9.26 , 1.85 , 6.48 , 0.37 , 0.00 , 82.04 = 97 : 17.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 540 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96%

Powered By www.thaieducation.net