โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 35 2 3 1 0 75
ร้อยละ 30.17 % 1.72 % 2.59 % 0.86 % 0.00 % 64.66 %
ระดับประถมศึกษา
424
จำนวน(คน) 17 7 37 2 2 359
ร้อยละ 4.01 % 1.65 % 8.73 % 0.47 % 0.47 % 84.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 540 คน
จำนวน(คน) 52 9 40 3 2 434
ร้อยละ 9.63 % 1.67 % 7.41 % 0.56 % 0.37 % 80.37 %

540 : 52 , 9 , 40 , 3 , 2 , 434...9.63 , 1.67 , 7.41 , 0.56 , 0.37 , 80.37 = 106 : 19.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 540 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 19.63%

Powered By www.thaieducation.net