โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
137
จำนวน(คน) 4 26 2 0 0 105
ร้อยละ 2.92 % 18.98 % 1.46 % 0.00 % 0.00 % 76.64 %
ระดับประถมศึกษา
399
จำนวน(คน) 28 16 10 1 0 344
ร้อยละ 7.02 % 4.01 % 2.51 % 0.25 % 0.00 % 86.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 536 คน
จำนวน(คน) 32 42 12 1 0 449
ร้อยละ 5.97 % 7.84 % 2.24 % 0.19 % 0.00 % 83.77 %

536 : 32 , 42 , 12 , 1 , 0 , 449...5.97 , 7.84 , 2.24 , 0.19 , 0.00 , 83.77 = 87 : 16.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 536 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 16.23%

Powered By www.thaieducation.net