โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 7 5 0 4 0 19
ร้อยละ 20.00 % 14.29 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 54.29 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 5 3 6 4 0 72
ร้อยละ 5.56 % 3.33 % 6.67 % 4.44 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 12 8 6 8 0 91
ร้อยละ 9.60 % 6.40 % 4.80 % 6.40 % 0.00 % 72.80 %

125 : 12 , 8 , 6 , 8 , 0 , 91...9.60 , 6.40 , 4.80 , 6.40 , 0.00 , 72.80 = 34 : 27.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20%

Powered By www.thaieducation.net