โรงเรียนบ้านนางัว (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 61
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 1.56 % 0.00 % 0.00 % 95.31 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 5 5 17 1 1 215
ร้อยละ 2.05 % 2.05 % 6.97 % 0.41 % 0.41 % 88.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 308 คน
จำนวน(คน) 6 6 18 1 1 276
ร้อยละ 1.95 % 1.95 % 5.84 % 0.32 % 0.32 % 89.61 %

308 : 6 , 6 , 18 , 1 , 1 , 276...1.95 , 1.95 , 5.84 , 0.32 , 0.32 , 89.61 = 32 : 10.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 308 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.39%

Powered By www.thaieducation.net