โรงเรียนบ้านนางัว (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 60
ร้อยละ 1.59 % 1.59 % 1.59 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
243
จำนวน(คน) 5 5 16 0 0 217
ร้อยละ 2.06 % 2.06 % 6.58 % 0.00 % 0.00 % 89.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 306 คน
จำนวน(คน) 6 6 17 0 0 277
ร้อยละ 1.96 % 1.96 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 90.52 %

306 : 6 , 6 , 17 , 0 , 0 , 277...1.96 , 1.96 , 5.56 , 0.00 , 0.00 , 90.52 = 29 : 9.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.48%

Powered By www.thaieducation.net