โรงเรียนบ้านนางัว (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 1 0 11 0 0 71
ร้อยละ 1.20 % 0.00 % 13.25 % 0.00 % 0.00 % 85.54 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 8 0 24 0 0 208
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 323 คน
จำนวน(คน) 9 0 35 0 0 279
ร้อยละ 2.79 % 0.00 % 10.84 % 0.00 % 0.00 % 86.38 %

323 : 9 , 0 , 35 , 0 , 0 , 279...2.79 , 0.00 , 10.84 , 0.00 , 0.00 , 86.38 = 44 : 13.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 13.62%

Powered By www.thaieducation.net