โรงเรียนบ้านโนนอุดม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 10
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 21
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน
จำนวน(คน) 2 0 1 2 0 31
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 86.11 %

36 : 2 , 0 , 1 , 2 , 0 , 31...5.56 , 0.00 , 2.78 , 5.56 , 0.00 , 86.11 = 5 : 13.89
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89%

Powered By www.thaieducation.net