โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 3 6 0 0 29
ร้อยละ 2.56 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 5 11 14 0 1 143
ร้อยละ 2.87 % 6.32 % 8.05 % 0.00 % 0.57 % 82.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 46
ร้อยละ 0.00 % 2.00 % 4.00 % 0.00 % 2.00 % 92.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 6 15 22 0 2 218
ร้อยละ 2.28 % 5.70 % 8.37 % 0.00 % 0.76 % 82.89 %

213 : 6 , 14 , 20 , 0 , 1 , 172...2.82 , 6.57 , 9.39 , 0.00 , 0.47 , 80.75 = 41 : 19.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11%

Powered By www.thaieducation.net