โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 3 6 0 0 29
ร้อยละ 2.56 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 5 11 15 0 1 141
ร้อยละ 2.89 % 6.36 % 8.67 % 0.00 % 0.58 % 81.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 50
ร้อยละ 0.00 % 1.85 % 3.70 % 0.00 % 1.85 % 92.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 6 15 23 0 2 220
ร้อยละ 2.26 % 5.64 % 8.65 % 0.00 % 0.75 % 82.71 %

212 : 6 , 14 , 21 , 0 , 1 , 170...2.83 , 6.60 , 9.91 , 0.00 , 0.47 , 80.19 = 42 : 19.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 17.29%

Powered By www.thaieducation.net