โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 3 5 0 0 30
ร้อยละ 2.56 % 7.69 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 5 12 17 0 1 137
ร้อยละ 2.91 % 6.98 % 9.88 % 0.00 % 0.58 % 79.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 0 1 3 0 1 48
ร้อยละ 0.00 % 1.89 % 5.66 % 0.00 % 1.89 % 90.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 6 16 25 0 2 215
ร้อยละ 2.27 % 6.06 % 9.47 % 0.00 % 0.76 % 81.44 %

211 : 6 , 15 , 22 , 0 , 1 , 167...2.84 , 7.11 , 10.43 , 0.00 , 0.47 , 79.15 = 44 : 20.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 18.56%

Powered By www.thaieducation.net