โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 4 6 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 6.90 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 7 14 20 0 0 115
ร้อยละ 4.49 % 8.97 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 73.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 1 6 0 1 44
ร้อยละ 0.00 % 1.92 % 11.54 % 0.00 % 1.92 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 7 19 32 0 1 207
ร้อยละ 2.63 % 7.14 % 12.03 % 0.00 % 0.38 % 77.82 %

214 : 7 , 18 , 26 , 0 , 0 , 163...3.27 , 8.41 , 12.15 , 0.00 , 0.00 , 76.17 = 51 : 23.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 22.18%

Powered By www.thaieducation.net