โรงเรียนบ้านหายโศก (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 2 0 1 10
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 7.14 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 55
ร้อยละ 1.69 % 0.00 % 3.39 % 1.69 % 0.00 % 93.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 2 0 4 1 1 65
ร้อยละ 2.74 % 0.00 % 5.48 % 1.37 % 1.37 % 89.04 %

73 : 2 , 0 , 4 , 1 , 1 , 65...2.74 , 0.00 , 5.48 , 1.37 , 1.37 , 89.04 = 8 : 10.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.96%

Powered By www.thaieducation.net