โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) -1 0 2 0 0 13
ร้อยละ -7.14 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 0 0 1 3 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.04 % 6.12 % 0.00 % 91.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) -1 0 3 3 0 58
ร้อยละ -1.59 % 0.00 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 92.06 %

63 : -1 , 0 , 3 , 3 , 0 , 58...-1.59 , 0.00 , 4.76 , 4.76 , 0.00 , 92.06 = 5 : 7.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94%

Powered By www.thaieducation.net