โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 2 0 0 1 9
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 7 2 1 2 2 35
ร้อยละ 14.29 % 4.08 % 2.04 % 4.08 % 4.08 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 9 4 1 2 3 44
ร้อยละ 14.29 % 6.35 % 1.59 % 3.17 % 4.76 % 69.84 %

63 : 9 , 4 , 1 , 2 , 3 , 44...14.29 , 6.35 , 1.59 , 3.17 , 4.76 , 69.84 = 19 : 30.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 30.16%

Powered By www.thaieducation.net