โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 2 0 0 1 20
ร้อยละ 14.81 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 3.70 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 10 2 0 2 1 35
ร้อยละ 20.00 % 4.00 % 0.00 % 4.00 % 2.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 14 4 0 2 2 55
ร้อยละ 18.18 % 5.19 % 0.00 % 2.60 % 2.60 % 71.43 %

77 : 14 , 4 , 0 , 2 , 2 , 55...18.18 , 5.19 , 0.00 , 2.60 , 2.60 , 71.43 = 22 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net