โรงเรียนหนองกุงวังแสง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 4 2 4 2 4
ร้อยละ 23.81 % 19.05 % 9.52 % 19.05 % 9.52 % 19.05 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 10 13 3 4 0 40
ร้อยละ 14.29 % 18.57 % 4.29 % 5.71 % 0.00 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 4 0 4 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 11.43 % 77.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 15 17 9 8 6 71
ร้อยละ 11.90 % 13.49 % 7.14 % 6.35 % 4.76 % 56.35 %

91 : 15 , 17 , 5 , 8 , 2 , 44...16.48 , 18.68 , 5.49 , 8.79 , 2.20 , 48.35 = 47 : 51.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 43.65%

Powered By www.thaieducation.net