โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 3 2 7 0 0 49
ร้อยละ 4.92 % 3.28 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 80.33 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 16 2 23 0 0 153
ร้อยละ 8.25 % 1.03 % 11.86 % 0.00 % 0.00 % 78.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 4 1 9 0 0 79
ร้อยละ 4.30 % 1.08 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 84.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 23 5 39 0 0 281
ร้อยละ 6.61 % 1.44 % 11.21 % 0.00 % 0.00 % 80.75 %

255 : 19 , 4 , 30 , 0 , 0 , 202...7.45 , 1.57 , 11.76 , 0.00 , 0.00 , 79.22 = 53 : 20.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25%

Powered By www.thaieducation.net