โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 55
ร้อยละ 1.64 % 1.64 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 90.16 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 7 2 23 0 0 162
ร้อยละ 3.61 % 1.03 % 11.86 % 0.00 % 0.00 % 83.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 3 2 11 0 0 75
ร้อยละ 3.30 % 2.20 % 12.09 % 0.00 % 0.00 % 82.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 346 คน
จำนวน(คน) 11 5 38 0 0 292
ร้อยละ 3.18 % 1.45 % 10.98 % 0.00 % 0.00 % 84.39 %

255 : 8 , 3 , 27 , 0 , 0 , 217...3.14 , 1.18 , 10.59 , 0.00 , 0.00 , 85.10 = 38 : 14.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 346 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.61%

Powered By www.thaieducation.net