โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 6 0 1 2 0 41
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 2.00 % 4.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 7 0 21 2 2 168
ร้อยละ 3.50 % 0.00 % 10.50 % 1.00 % 1.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 92
ร้อยละ 3.06 % 2.04 % 1.02 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 16 2 23 4 2 301
ร้อยละ 4.60 % 0.57 % 6.61 % 1.15 % 0.57 % 86.49 %

250 : 13 , 0 , 22 , 4 , 2 , 209...5.20 , 0.00 , 8.80 , 1.60 , 0.80 , 83.60 = 41 : 16.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51%

Powered By www.thaieducation.net