โรงเรียนบ้านกุดเม็ก (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 47
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 90.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 61
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 89.71 %

68 : 2 , 2 , 3 , 0 , 0 , 61...2.94 , 2.94 , 4.41 , 0.00 , 0.00 , 89.71 = 7 : 10.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29%

Powered By www.thaieducation.net