โรงเรียนบ้านหนองหัวคู (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 7 3 3 0 0 32
ร้อยละ 15.56 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 71.11 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 10 3 7 1 4 100
ร้อยละ 8.00 % 2.40 % 5.60 % 0.80 % 3.20 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 17 6 10 1 4 132
ร้อยละ 10.00 % 3.53 % 5.88 % 0.59 % 2.35 % 77.65 %

170 : 17 , 6 , 10 , 1 , 4 , 132...10.00 , 3.53 , 5.88 , 0.59 , 2.35 , 77.65 = 38 : 22.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35%

Powered By www.thaieducation.net