โรงเรียนบ้านหนองหัวคู (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 8 3 3 0 0 37
ร้อยละ 15.69 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 72.55 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 11 4 7 1 3 94
ร้อยละ 9.17 % 3.33 % 5.83 % 0.83 % 2.50 % 78.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 19 7 10 1 3 131
ร้อยละ 11.11 % 4.09 % 5.85 % 0.58 % 1.75 % 76.61 %

171 : 19 , 7 , 10 , 1 , 3 , 131...11.11 , 4.09 , 5.85 , 0.58 , 1.75 , 76.61 = 40 : 23.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.39%

Powered By www.thaieducation.net