โรงเรียนบ้านหนองหัวคู (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 10 4 3 0 0 31
ร้อยละ 20.83 % 8.33 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 64.58 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 13 5 7 1 3 91
ร้อยละ 10.83 % 4.17 % 5.83 % 0.83 % 2.50 % 75.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 23 9 10 1 3 122
ร้อยละ 13.69 % 5.36 % 5.95 % 0.60 % 1.79 % 72.62 %

168 : 23 , 9 , 10 , 1 , 3 , 122...13.69 , 5.36 , 5.95 , 0.60 , 1.79 , 72.62 = 46 : 27.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.38%

Powered By www.thaieducation.net