โรงเรียนบ้านหนองหัวคู (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 35
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 10 6 8 5 0 93
ร้อยละ 8.20 % 4.92 % 6.56 % 4.10 % 0.00 % 76.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 11 7 10 5 0 128
ร้อยละ 6.83 % 4.35 % 6.21 % 3.11 % 0.00 % 79.50 %

161 : 11 , 7 , 10 , 5 , 0 , 128...6.83 , 4.35 , 6.21 , 3.11 , 0.00 , 79.50 = 33 : 20.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50%

Powered By www.thaieducation.net