โรงเรียนบ้านโพธิ์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 17
ร้อยละ 14.29 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 3 3 2 1 0 32
ร้อยละ 7.32 % 7.32 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 78.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 6 4 2 1 0 49
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 3.23 % 1.61 % 0.00 % 79.03 %

62 : 6 , 4 , 2 , 1 , 0 , 49...9.68 , 6.45 , 3.23 , 1.61 , 0.00 , 79.03 = 13 : 20.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.97%

Powered By www.thaieducation.net