โรงเรียนยางโกนวิทย์ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 5 5 1 2 0 28
ร้อยละ 12.20 % 12.20 % 2.44 % 4.88 % 0.00 % 68.29 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 5 3 2 3 0 36
ร้อยละ 10.20 % 6.12 % 4.08 % 6.12 % 0.00 % 73.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 0 0 1 1 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.17 % 2.17 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 10 8 3 6 1 108
ร้อยละ 7.35 % 5.88 % 2.21 % 4.41 % 0.74 % 79.41 %

90 : 10 , 8 , 3 , 5 , 0 , 64...11.11 , 8.89 , 3.33 , 5.56 , 0.00 , 71.11 = 26 : 28.89
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59%

Powered By www.thaieducation.net