โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.55 % 2.27 % 0.00 % 93.18 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 114
ร้อยละ 0.86 % 0.00 % 0.00 % 0.86 % 0.00 % 98.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 64
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.54 % 0.00 % 0.00 % 98.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 1 0 3 2 0 219
ร้อยละ 0.44 % 0.00 % 1.33 % 0.89 % 0.00 % 97.33 %

160 : 1 , 0 , 2 , 2 , 0 , 155...0.63 , 0.00 , 1.25 , 1.25 , 0.00 , 96.88 = 5 : 3.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67%

Powered By www.thaieducation.net