โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 10
ร้อยละ 18.75 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 10 6 5 3 1 36
ร้อยละ 16.39 % 9.84 % 8.20 % 4.92 % 1.64 % 59.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 13 8 6 3 1 46
ร้อยละ 16.88 % 10.39 % 7.79 % 3.90 % 1.30 % 59.74 %

77 : 13 , 8 , 6 , 3 , 1 , 46...16.88 , 10.39 , 7.79 , 3.90 , 1.30 , 59.74 = 31 : 40.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 40.26%

Powered By www.thaieducation.net