โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 2 2 1 1 42
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 4.00 % 2.00 % 2.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 1 7 6 0 1 156
ร้อยละ 0.58 % 4.09 % 3.51 % 0.00 % 0.58 % 91.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 1 7 4 1 47
ร้อยละ 3.23 % 1.61 % 11.29 % 6.45 % 1.61 % 75.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 5 10 15 5 3 245
ร้อยละ 1.77 % 3.53 % 5.30 % 1.77 % 1.06 % 86.57 %

221 : 3 , 9 , 8 , 1 , 2 , 198...1.36 , 4.07 , 3.62 , 0.45 , 0.90 , 89.59 = 23 : 10.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43%

Powered By www.thaieducation.net