โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 6.38 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 8 4 5 2 1 146
ร้อยละ 4.82 % 2.41 % 3.01 % 1.20 % 0.60 % 87.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 1 7 0 0 51
ร้อยละ 4.84 % 1.61 % 11.29 % 0.00 % 0.00 % 82.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 11 8 15 2 1 238
ร้อยละ 4.00 % 2.91 % 5.45 % 0.73 % 0.36 % 86.55 %

213 : 8 , 7 , 8 , 2 , 1 , 187...3.76 , 3.29 , 3.76 , 0.94 , 0.47 , 87.79 = 26 : 12.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45%

Powered By www.thaieducation.net