โรงเรียนบ้านนางาม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 15
ร้อยละ 14.29 % 9.52 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 0 7 11 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 8.24 % 12.94 % 0.00 % 0.00 % 78.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 3 9 11 1 0 82
ร้อยละ 2.83 % 8.49 % 10.38 % 0.94 % 0.00 % 77.36 %

106 : 3 , 9 , 11 , 1 , 0 , 82...2.83 , 8.49 , 10.38 , 0.94 , 0.00 , 77.36 = 24 : 22.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.64%

Powered By www.thaieducation.net