โรงเรียนบ้านกาลึม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 2.13 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 91.49 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 0 3 6 0 0 76
ร้อยละ 0.00 % 3.53 % 7.06 % 0.00 % 0.00 % 89.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 0 5 1 0 30
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 12.82 % 2.56 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 3 4 14 1 0 149
ร้อยละ 1.75 % 2.34 % 8.19 % 0.58 % 0.00 % 87.13 %

132 : 0 , 4 , 9 , 0 , 0 , 119...0.00 , 3.03 , 6.82 , 0.00 , 0.00 , 90.15 = 13 : 9.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.87%

Powered By www.thaieducation.net