โรงเรียนบ้านใหม่ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 38
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 3 2 18 1 0 67
ร้อยละ 3.30 % 2.20 % 19.78 % 1.10 % 0.00 % 73.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 3 6 1 0 27
ร้อยละ 2.63 % 7.89 % 15.79 % 2.63 % 0.00 % 71.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 8 7 26 2 0 132
ร้อยละ 4.57 % 4.00 % 14.86 % 1.14 % 0.00 % 75.43 %

137 : 7 , 4 , 20 , 1 , 0 , 105...5.11 , 2.92 , 14.60 , 0.73 , 0.00 , 76.64 = 32 : 23.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.57%

Powered By www.thaieducation.net