โรงเรียนบ้านใหม่ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 2 1 0 0 38
ร้อยละ 10.87 % 4.35 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 3 2 17 1 0 68
ร้อยละ 3.30 % 2.20 % 18.68 % 1.10 % 0.00 % 74.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 3 7 1 0 28
ร้อยละ 2.50 % 7.50 % 17.50 % 2.50 % 0.00 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 9 7 25 2 0 134
ร้อยละ 5.08 % 3.95 % 14.12 % 1.13 % 0.00 % 75.71 %

137 : 8 , 4 , 18 , 1 , 0 , 106...5.84 , 2.92 , 13.14 , 0.73 , 0.00 , 77.37 = 31 : 22.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29%

Powered By www.thaieducation.net