โรงเรียนบ้านใหม่ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 7 2 1 2 0 33
ร้อยละ 15.56 % 4.44 % 2.22 % 4.44 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 4 3 18 1 0 65
ร้อยละ 4.40 % 3.30 % 19.78 % 1.10 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 3 6 1 1 28
ร้อยละ 4.88 % 7.32 % 14.63 % 2.44 % 2.44 % 68.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 13 8 25 4 1 126
ร้อยละ 7.34 % 4.52 % 14.12 % 2.26 % 0.56 % 71.19 %

136 : 11 , 5 , 19 , 3 , 0 , 98...8.09 , 3.68 , 13.97 , 2.21 , 0.00 , 72.06 = 38 : 27.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81%

Powered By www.thaieducation.net