โรงเรียนบ้านใหม่ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 5 2 2 2 0 22
ร้อยละ 15.15 % 6.06 % 6.06 % 6.06 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 4 1 12 1 0 72
ร้อยละ 4.44 % 1.11 % 13.33 % 1.11 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 32
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 10 3 20 3 0 126
ร้อยละ 6.17 % 1.85 % 12.35 % 1.85 % 0.00 % 77.78 %

123 : 9 , 3 , 14 , 3 , 0 , 94...7.32 , 2.44 , 11.38 , 2.44 , 0.00 , 76.42 = 29 : 23.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net